Als werkgever loopt u regelmatig tegen situaties aan, waarbij u denkt: “wat mag en moet ik hiermee???” Hier een paar van dat soort situaties, met de antwoorden erbij.

 1. Hoe moet ik omgaan met verlofaanvragen van werknemers?
  – u moet binnen 2 weken reageren op de aanvraag. Doet u dat niet dan mag de werknemer er vanuit gaan dat de aanvraag automatisch is goedgekeurd.
  – in principe moet u de aanvraag goedkeuren tenzij er een gewichtige reden (bedrijfsbelang!) is om het te weigeren
  – van deze laatste regel kunt u in de arbeidsovereenkomst (of CAO) afwijken.
 2. Wanneer mag ik het loon van een zieke werknemer opschorten?
  – als de werknemer zich niet meldt bij de bedrijfsarts.
 3. Wanneer mag ik het loon van een zieke werknemer stopzetten?
  – als de “ziekte” opzettelijk is veroorzaakt
  – als de genezing wordt belemmerd of vertraagd
  – als de re-integratieverplichtingen niet nagekomen worden
  – als de  aangeboden passende arbeid wordt geweigerd.
  Voor de duur van de “overtreding” hoeft u geen loon te betalen.
 4. Wat is het verschil tussen loonstopzetting en loonopschorting?
  – Het verschil is dat u bij opschorting het loon wel alsnog met terugwerkende kracht moet betalen wanneer de werknemer zijn leven betert. Bij loonstopzetting hoeft dat dus niet. Loonstopzetting is daardoor een veel zwaardere sanctie. Het verdient aanbeveling om eerst te waarschuwen met loonopschorting en pas daarna het loon stop te zetten. Zie ook het artikel Onterechte ziekmelding, hoe gaat u daar mee om?
 5. Wanneer moet ik zo’n loonstopzetting of -opschorting aan de werknemer melden?
  – Meteen. U mag dus niet wachten tot de salarisbetaaldatum.
 6. Waar hebben de erfgenamen van een overleden werknemer recht op?
  – op uitbetaling van de niet door de werknemer opgenomen vakantiedagen
  – op uitbetaling van opgebouwd vakantiegeld tot de overlijdensdatum
  – op de ontslagvergoeding indien de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst vóór de overlijdensdatum valt. Dit geldt zowel voor ontbinding via kantonrechter/UWV als via een vaststellingsovereenkomst. Overlijdt de werknemer dus vóór de ontbindingsdatum dan bent u de ontslagvergoeding niet verschuldigd.
  – sommige CAO’s geven aan dat u het loon tot het eind van de maand waarin de werknemer is overleden moet doorbetalen en soms zelfs nog een of meer maanden daarna.

In een volgende artikel meer over uw rechten en plichten ten aanzien van het computergebruik van uw werknemers.