De NOW regeling is eind mei 2020 met 4 maanden verlengd. Als je alle regels m.b.t. deze NOW 2.0 regeling op een rij wil zien lees je het artikel Coronacrisis: NOW-regeling 2.0 alle details. Ben je bekend met de NOW 1.0 regeling en wil je alleen weten wat er in NOW 2.0 anders is? Daarvoor is dit artikel.

  1. NOW 2.0 kan aangevraagd worden vanaf 6 juli 2020 tot uiterlijk 31 augustus 2020
  2. Als je ook NOW 1.0 hebt aangevraagd is de periode waarvoor naar de omzet wordt gekeken altijd de vier maanden direct volgend op de drie maanden die je bij de NOW 1.0 aanvraag hebt opgegeven.
  3. Had je geen NOW 1.0 aangevraagd dan kun je kiezen voor de omzetperiodes juni-juli-augustus-september of juli-augustus-september-oktober of augustus-september-oktober-november.
  4. De periode waarover naar de loonsom wordt gekeken is juni-juli-augustus-september, de referte-loonsom waarmee wordt vergeleken is maart 2020.
  5. Het opslagpercentage op de loonsom voor de dekking van vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverspremies sociale verzekeringen is verhoogd van 30 naar 40%. Hiermee is met name tegemoetgekomen aan het bezwaar dat 30% bijna altijd te weinig was om de pensioenpremie te dekken.
  6. De zogenaamde ontslagboete bij aanvraag van ontslag op bedrijfseconomische gronden van 50% is vervallen. Het is echter nog wel zo dat bij zo’n ontslag de volledige loonsom van de betreffende persoon voor de volledige vier maanden op basis van 100% omzetdaling van de subsidie wordt afgetrokken. Aangezien je maar 90% van de loonsom krijgt kost zo’n ontslag je dus toch nog altijd 10%. Heb je echter minder dan 100% omzetdaling dan kost het je (veel) meer. Er wordt voor de vaststelling of de ontslagboete van toepassing is gekeken naar de datum van de ontslagaanvraag. Dus niet naar de datum van het einde van het dienstverband. Ontsla je iemand met een vaststellingsovereenkomst dan geldt de specifieke aftrek van de loonsom van de ontslagen medewerker niet. Echter als door zo’n ontslag de loonsom in de periode juni-juli-augustus-september lager wordt dan krijg je daardoor wel een lagere subsidie.
  7. Gaat het om collectief bedrijfseconomisch ontslag (dus van 20 medewerkers of meer) dan is overleg met de vakbonden die leden in je bedrijf hebben verplicht. Dat was al zo maar als je dit doet tijdens de periode juni-juli-augustus-september terwijl je NOW-subsidie krijgt dan moet je maximaal inspanning verrichten om met de bonden tot overeenstemming te komen. Doe je dit niet (waarschijnlijk ter beoordeling van de bonden) dan krijg je een boete van 5% over de loonsom van de ontslagen medewerkers.
  8. Een bedrijf dat €125.000,- of meer NOW-subsidie aanvraagt mag over heel 2020 geen dividend uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen e.d. betalen aan directie en bestuur. Bonussen aan medewerkers mogen wel. €125.000,- is ook de grens waarboven een accountantsverklaring vereist is.
  9. Er geldt een inspanningsverplichting om her- of bijscholing van de medewerkers te stimuleren en zo mogelijk aan te bieden. Of de kosten hiervan volledig door de werkgever moeten worden gedragen is nog niet bekend.

Zie voor andere tips en wetenswaardigheden in verband met de gevolgen van de corona-crisis voor je medewerkers de artikelen Corona-crisis: vragen met betrekking tot personeel en Coronavirus: hoe zit dat met jouw medewerkers?.