Prestatiebeloning is een manier van belonen van medewerkers die afhankelijk is van het behalen van (meestal) vooraf vastgestelde doelen. Dit kunnen persoonlijke doelen voor de medewerker zijn maar ook teamdoelen of bedrijfsdoelen. Andere hiervoor gebruikte termen zijn tantième, winstuitkering en bonus.

Met name wanneer de beloning afhankelijk is van persoonlijke doelen staat de prestatiebeloning de laatste jaren behoorlijk ter discussie. Niet in de laatste plaats omdat de doelen dan vaak “SMART” moeten zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Attractief en Haalbaar (Achievable), Realistisch en Tijdgebonden). Dit leidt nogal eens tot ongewenst resultaten. Voor meer informatie zie het artikel Prestatiebeloning? Denk nog een keer na!

Prestatiebeloning is in de ogen van de belastingdienst een vorm van “Inkomsten uit arbeid” en er moeten dus belastingen en sociale premies op ingehouden worden.