HR-begrippen

Uitleg van veelvoorkomende begrippen binnen Human Resource Management

360-graden beoordeling

2020-06-25T12:23:04+02:00Door ||

De 360-graden beoordeling is een beoordelingssysteem waarin de medewerker wordt beoordeeld door meerdere personen rondom hem heen. Vandaar ook de naam 360. "Rondom" betekent dat dit zowel de leidinggevende(n), collega's op hetzelfde niveau als ondergeschikten kunnen zijn. Vaak is het zeer nuttig om ook klanten mee te laten beoordelen maar daar moet de situatie wel [...]

Aanvullend Geboorteverlof

2020-08-21T12:35:17+02:00Door ||

Per 1 juli 2020 is er het Aanvullend Geboorteverlof voor beide ouders. Iedere ouder kan ná het geboorteverlof c.q. bevallingsverlof nog vijf weken (5x het aantal werkuren per week) vrij nemen in het eerste half jaar na de bevalling. Het salaris tijdens dit Aanvullend Geboorteverlof wordt niet door de werkgever betaald maar door het UWV [...]

Aanzegplicht

2020-06-19T10:09:43+02:00Door |, |

De aanzegplicht houdt in dat werkgever één maand voor het einde van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer aan de werknemer meedeelt of en zo ja hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. De sanctie op het niet nakomen van de aanzegplicht is dat over de tijd dat de werkgever hier te laat [...]

Allocatiefunctie

2020-07-21T13:45:28+02:00Door ||

De allocatiefunctie houdt in dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt actief bij elkaar gebracht worden. Simpel gezegd: wie doet de werving van de medewerkers. Een uitzendbureau vervult de allocatiefunctie, zij werven dus zelf  en bieden vervolgens de medewerker aan bij de inlener. Bij payrolling doet niet het payrollbureau de werving maar de inlener, het [...]

Arbeidsovereenkomst

2020-06-25T14:44:17+02:00Door ||

De arbeidsovereenkomst is het contract waarin werkgever en werknemer met elkaar een arbeidsrelatie aangaan. De wederzijdse verplichtingen: de werknemer verricht arbeid en de werknemer betaalt daarvoor loon. In het Nederlandse overeenkomstenrecht is de arbeidsovereenkomst aangemerkt als een bijzondere overeenkomst waarvoor dus een (flink) aantal bijzondere bepalingen gelden. Deze zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, [...]

AVG

2020-07-10T12:53:28+02:00Door ||

De afkorting AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is de Nederlandse invulling van de Europese regels op privacy-gebied die bekend staan onder de afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Voor de introductiedatum is er veel publiciteit geweest over de AVG. Dit werd vooral [...]

Beoordelingsgesprek

2020-06-19T10:36:50+02:00Door |, |

Het beoordelingsgesprek is een formeel eenzijdig gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarin de leidinggevende aan de medewerker vertelt hoe hij de afgelopen periode (meestal jaar) heeft gefunctioneerd, of de afgesproken doelen (als die er zijn) zijn gehaald en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Indien er met competenties wordt gewerkt wordt in het beoordelingsgesprek ook [...]

BPF

2020-06-19T10:48:02+02:00Door ||

De afkorting BPF staat voor BedrijfstakPensioenFonds. Dit zijn de pensioenfondsen die de pensioenen verzorgen voor alle werknemers die in een bepaalde bedrijfstak werkzaam zijn. Deze pensioenfondsen zijn gebaseerd op de CAO van die bedrijfstak en op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 zijn alle werkgevers in die bedrijfstak verplicht zich bij dit [...]

Bevallingsverlof

2020-06-19T10:51:02+02:00Door ||

Een zwangere medewerkster heeft recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof is de periode vóór de uitgerekende bevallingsdatum (of de werkelijke bevallingsdatum als die eerder is) en gaat in maximaal 6 en minimaal 4 weken voor deze datum. Is het bevallingsverlof korter dan 6 weken dan komt de mindere tijd bij het bevallingsverlof. Wordt de [...]

BeZAVa-clausule

2020-07-14T17:12:42+02:00Door ||

Een BeZAVa-clausule is een artikel in de tijdelijke arbeidsovereenkomst die de werkgever enigszins behulpzaam kan zijn wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat. Het probleem is namelijk dat wanneer dit gebeurt, de werkgever op grond van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZAVa) de Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer moet betalen. Geheel of [...]