De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst die een uitzendkracht heeft met een uitzendbureau, dat de uitzendkracht vervolgens uitleent aan een bedrijf (de “inlener”). Het uitzendbureau is dus de formele werkgever van de uitzendkracht. De uitzendovereenkomst is speciaal soort arbeidsovereenkomst. Hiervoor zijn in het Burgerlijk Wetboek een aantal bijzondere bepalingen opgenomen, die zijn te vinden in BW Boek 7, Titel 10, Afdeling 11. Verder zijn veel bepalingen die van toepassing zijn op de uitzendovereenkomst te vinden in de uitzend-CAO‘s: de ABU-CAO of de NBBU-CAO. Welke van de twee van toepassing is hangt af van waar het uitzendbureau bij is aangesloten. De grotere uitzendbureaus zitten bij de ABU, de kleinere meestal bij de NBBU.

Het belangrijkste verschil met gewone arbeidsovereenkomsten is dat in een Fase A/Fase 1 en 2-uitzendovereenkomst een uitzendbeding is opgenomen en dat er Fases in de overeenkomst worden onderscheiden. Bij de ABU is dat Fase A, B en C, bij de NBBU is het Fase 1 tot en met 4. Het uitzendbeding houdt in dat het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst per direct mag beëindigen als de inlener de inlening beëindigt, en dat ook de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst per direct mag beëindigen. Als de uitzendkracht ziek wordt in Fase A/1,2 wordt de arbeidsovereenkomst ook beëindigd en bij betermelding gaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst in. Het uitzendbeding mag maar gedurende maximaal 78 weken (1,5 jaar) in de arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht zijn opgenomen. Het aantal inleners maakt daarbij niet uit. 78 weken is bij de ABU is Fase A, bij de NBBU Fase 1 en 2. Verder is bij de ABU Fase B en NBBU Fase 3 een periode van 4 jaar waarin 6 tijdelijke arbeidscontracten gesloten kunnen worden. Daarna, dus na in totaal 5,5 jaar volgen ABU Fase C of NBBU fase 4 waarin de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau krijgt. De kans dat dit laatste gebeurt is bijzonder klein omdat het handelsmerk van de uitzendbureaus, flexibiliteit bieden, dan niet meer werkt. Meestal wordt daarom na 5,5 jaar de relatie tussen uitzendbureau en uitzendkracht beëindigd.

Een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst is de detacheringsovereenkomst. Feitelijk wordt dan meteen met Fase B/3 gestart. Er is dus geen uitzendbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst en daarom gelden alleen de wettelijke opzegmogelijkheden. Wel mogen ook detacheringsbureaus die onder de ABU of NBBU vallen gebruik maken van de ruimere ketenregeling van 6 tijdelijke contracten in 4 jaar. Het weglaten van het uitzendbeding geeft mee